آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داشتنم اراده قوی

متن دوم