آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سیر

متن دوم