آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم 40 روزه سوره یس برای حاجت روایی

متن دوم