آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مجرب و قوی جهت آزادی از زندان و اعدام

متن دوم