آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مجرب برای گشایش در کارها و افزایش مال

متن دوم