آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مجرب برای دفع ظلم ظالم و حاکم

متن دوم