آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم شریف نام القدوس

متن دوم