آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره یس برای گرفتن حاجات ضروری

متن دوم