آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره واقعه برای وسعت رزق

متن دوم