آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره واقعهپ

متن دوم