آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره توحید برای بدست آوردن کلیه حاجات

متن دوم