آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم دعای حاجات

متن دوم