آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم برای رهایی از زندان

متن دوم