آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم ایه قرآن

متن دوم