آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی مجرب از حضرت علی برای رفع حاجات مهم

متن دوم