آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع هم و غم و گرفتاری

متن دوم