آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی از سوره واقعه برای وسعت رزق و روزی

متن دوم