آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی از سوره قارعه برای طلاق گرفتن زن از مرد زناکار

متن دوم