آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت محمد چند زن داشت

متن دوم