آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت علی ع

متن دوم