آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت علی(ع)

متن دوم