آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت زینب

متن دوم