آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حروف

اقسام حروف ابجدی

اقسام حروف ابجدی اقسام حروف ابجدی عربی در نظام غربی (افریقا) به 7 گروه چهارحرفی تقسیم می‌شود (همان، III/595)؛ اما بنا بر تلقی صوفیانه نسبت به علوم غریبه، چندین گونه تقسیم‌بندی از این…
ادامه مطلب ...
متن دوم