آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جوهر روحانی

متن دوم