آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ثواب گریه کردن برای امام حسین

متن دوم