آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تکامل از نظر اسلام

متن دوم