آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توضیح و تعریف هیپنوتیزم

متن دوم