آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به حضرت عباس علیه السلام برای گرفتن حاجات

متن دوم