آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به حضرت عباس برای گشایش بخت

متن دوم