آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به امام زمان عج

متن دوم