آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرکز فکر حضرت علی(ع)

متن دوم