آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین در سراسر زندگی

متن دوم