آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کرام‌الکاتبین

کرام‌الکاتبین

کرام‌الکاتبین ابن سیرین می‌گوید: اگر یکی از کرام‌الکاتبین را ببینی، تعبیرش این است که اگر درستکار هستی به صلاح و خوبی دنیا و آخرت می‌رسی، ولی اگر بدکردار هستی، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. کرام‌الکاتبین
متن دوم