آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترش لیمو

متن دوم