آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیرون کردن شخص از منزل که از وجودش ناراحتین

متن دوم