آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بهترین دعا برای تقویت حافظه

متن دوم