آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بازی شطرنج با چشمان بسته

متن دوم