آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایات مخبت برای معشوق

متن دوم