آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

امام حسین(ع)

متن دوم