آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

القدوس

متن دوم