آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افزایش رزق و روزی مغازه

متن دوم