آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمال هر ماه نو و نماز اول آن ماه

متن دوم