آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعمال روز هفدهم ربیع الاول

متن دوم