آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اطراف کره زمین

متن دوم