آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسم اعظم برای محبت

متن دوم