آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استاد شهر یار

متن دوم