آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ارزش مادی مانیه تیزم ور

متن دوم