آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احکام نجومی

متن دوم