آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

احضار محبت برای طالع خاک

متن دوم