آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اجر گریه کردن بر امام حسین

متن دوم